Pravila Gamarde Loyalty programa & Politika privatnosti

Pravila Gamarde Loyalty programa

PURE BEAUTY d.o.o., Sobodana Bajića 14, 21000 Novi Sad, Srbija, je pokretač Gamarde Loyalty programa, izdavač Gamarde Loyalty katice i rukovalac baze podataka o ličnosti za sve registrovane korisnike programa.

Korisnik programa kartice može postati svaka osoba starija od 18 godina sa prebivalištem u Republici Srbiji koja ispuni Pristupnicu na nekom od Gamarde prodajnih mesta koja su uključena u program ili koja preko internet stranice na sajtu www.gamarde.rs elektronskim putem popuni Zahtev za učlanjenje u Gamarde Loyalty program. Potpisom Pristupnice ili slanjem Zahteva za učlanjenje pojedinac potvrđuje da je saglasan sa svim pravilima programa i politikom privatnosti.

Svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi ili Zahtevu za učlanjenje moraju biti popunjeni i pojedinac odgovara za istinitost i tačnost svih navedenih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom kartice.

PURE BEAUTY d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa. O svakoj izmeni pravila kao i promeni partnera programa, PURE BEAUTY d.o.o. će korisnika programa obavestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila programa su dostupni na internet adresi www.gamarde.rs . Ako korisnik programa upotrebljava karticu nakon objavljenih promena, znači da je sa njima saglasan.

Osnovna kartica nije prenosiva na drugo lice i može je koristiti isključivo registrovani korisnik programa čiji je potpis na pristupnoj izjavi. Fizičko lice se može samo jednom registrovati u program i imati samo jednu osnovnu karticu.

Da bi iskoristio pogodnosti programa korisnik programa je dužan da pre plaćanja pokaže karticu osoblju na Gamarde prodajnim mestima. Naknadno unošenje popusta nije moguće.

U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je dužan da obavesti vlasnika kartice putem maila office@purebeauty.rs , nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba. Ukoliko korisnik programa ne prijavi gubitak kartice, PURE BEAUTY d.o.o. nije odgovoran za eventualnu zloupotrebu.

Korisnik programa ima pravo da u svakom trenutku preko svog online korisničkog naloga izmeni podatke koje je prethodno dostavio PURE BEAUTY d.o.o. i otkaže članstvo u programu uz povrat kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada PURE BEAUTY d.o.o. primi obaveštenje o otkazu i vraćanju kartice i dužan je da podatke o korisniku programa izbriše iz baze podataka.

Politika privatnosti

Podaci o ličnosti korisnika Gamarde Loyalty programa

Ako ste se učlanili odnosno pristupili našem Loyalty programu koji pruža različite benefite kupcima koji kupovinu obavljaju na Gamarde prodajnim mestima ili vrše online kupovinu, takvo učlanjenje je dobrovoljno. Tom prilikom obrađujemo identifikacione podatke koje ste nam Vi dali, a koji su potrebni za pristup i realizaciju Gamarde Loyalty programa. Ti podaci obuhvataju ime i prezime, datum rođenja, adresu, e-mail adresu i broj telefona.

Pravni osnov za obradu podataka se zasniva na vašem pristanku u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Podaci korisnika programa navedeni u aplikacionoj formi (pristupnici ili zahtevu) kao i podaci o obavljenim kupovinama korisnika programa će biti redovno analizirani, a PURE BEAUTY d.o.o. će ih upotrebiti za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodeljivanje dodatnih benefita i direktan marketing.

Isto tako, podaci za kontakt korisnika programa mogu biti upotrebljeni i za slanje promotivnih ponuda i drugih obaveštenja korisnicima programa putem sms-a, poštanske pošiljke, mail-a i ostalih elektronskih servisa i to samo onim korisnicima programa koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije.

PURE BEAUTY d.o.o. se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Gamarde Loyalty programa i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnici ili podnošenjem zahteva za učlanjenje u Gamarde Loyalty program i svoj pristanak može u svakom trenutku opozvati.

Kao korisnik programa imate pravo da slanjem e-mail na office@purebeauty.rs u bilo kom trenutku otkažete korišćenje Gamarde Loyalty kartice, uz povrat kartice PURE BEAUTY d.o.o. kao izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada PURE BEAUTY d.o.o. primi obaveštenje o otkazu i Gamarde Loyalty karticu i dužan je da bez odlaganja podatke o korisniku programa izbriše iz baze podataka.

Ostali podaci o ličnosti koje ste nam Vi dali

Takođe, obrađujemo i one lične podatke koje ste nam Vi dali prilikom ostvarenja inicijalnog kontakta, prilikom kasnije komunikacije (npr. kroz telefonski poziv, e-poštu itd.), kao i prilikom posete internet stranici, a koji podaci mogu uključivati Vaše identifikacione podatke (ime i prezime), Vaše komunikacijske podatke (kontakt telefon, e-mail, adresa…) ali eventualno i druge podatke koje nam dostavite.

Vaše podatke obrađujemo u onom obimu koji je potreban odnosno u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili vaše zadovoljstvo kao našeg kupca ili kao korisnika naše internet stranice ili loyalty programa.

Ko ima pristup Vašim podacima

Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo one organizacione jedinice, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni.

Zaštita Vaših ličnih podataka

Zaštita Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mera zaštite koje sprovodimo su sledeće:

  • primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa izvorima podataka koji sadrže lične podatke
  • ograničenje pristupa osetljivim podacima kao i ograničenje korisničkih naloga koji mogu imati pristup određenim podacima, uvodeći sistem autorizacije koja će da obezbedi da samo određeni zaposleni rukovaoci kojima je neophodan pristup podacima za obavljanje radnih zadataka mogu da imaju uvid i vrše obradu odgovarajućih podataka
  • kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gde se Vaši podaci čuvaju) koji se koriste za obradu ličnih podataka

Svrha sprovođenja navedenih mera je sprečavanje rizika od uništenja, gubitka, izmene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Vašim ličnim podacima.

U kom periodu čuvamo Vaše lične podatke

Podaci o ličnosti se čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno za obezbeđivanje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, i to:

  • podatke koje obrađuje na osnovu legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji legitimni interes, i brišemo ih u periodu od 2 godine od prestanka legitimnog interesa
  • podatke koje obrađuje na osnovu saglasnosti, čuvamo sve dok ima saglasnost, a u slučaju povlačenja saglasnosti, iste brišemo u najkraćem razumnom roku
  • podaci dostavljeni prilikom postavljana nekog upita/pitanja preko internet stranice, ili putem e-maila ili telefona, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od godinu dana nakon davanja konačnog odgovora

Gore navedena razdoblja čuvanja Vaših ličnih podataka, definišemo vodeći se sledećim kriterijumima: a) period u kojem su nam potrebni Vaši lični podaci kako bismo Vam mogli pružati naše usluge; b) postoji li zakonska, ugovorna ili slična obaveza čuvanja Vaših ličnih podataka.

Koji propisi se primenjuju

Zaštitu Vaših ličnih podataka reguliše Zakon o Zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br.87/2018).

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti www.poverenik.rs.

Podaci o Rukovaocu

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:
Naziv: PURE BEAUTY d.o.o.
Adresa: Slobodana Bajića 14, 21000 Novi Sad, Srbija
Matični broj: 21915785
PIB: 113700012

Izmene Opštih pravila privatnosti

PURE BEAUTY d.o.o. zadržava pravo da bilo kada izmeni ova pravila privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Internet stranici ili na drugi adekvatan način.

PURE BEAUTY d.o.o.

– ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju, BiH, Crnu Goru i Makedoniju

PIB: 113700012
Matični broj: 21915785